• Školský špeciálny pedagóg

   • „Dieťa, na ktorého natiahnuté ruky sa často odpovedá odmietnutím môže navždy stratiť schopnosť prejaviť svoju nežnosť a lásku“                                                                                                                                                  

    Stefan Garzyňski

     

    Meno a priezvisko: Mgr. Jana Krivjanská

    Tel. kontakt: 052/7722806

    Kon. hodiny: utorok 14:30 – 15:30 / piatok 14:00-16:00

    E-mail: specpodporazsvelka@gmail.com

     

     

    Charakteristika:

     

    V našej škole sa snažíme podať pomocnú ruku žiakom, ktorým bola diagnostikovaná špecifická porucha učenia, porucha správania, porucha pozornosti a aktivity a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Na základe odporúčania poradenského zariadenia sa žiaci s vyššie uvedenými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou školskej integrácie – t.j. začlenenia.

     

    Pracujem ako školský špeciálny pedagóg so žiakmi, ktorí majú diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia. So žiakmi pracujem skupinovo (prvý stupeň 1-4roč. /druhý stupeň 5-9roč.) v rámci špeciálno-pedagogickej podpory a povinného predmetu Rozvíjania špecifických funkcií týchto žiakov.

     

    Náplň mojej práce tvorí priama činnosť so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, didaktické pomôcky, hry a cvičenia, pre pomoc žiakom so špecifickými poruchami učenia. Dôležitú úlohu tvoria rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

    Špeciálno-pedagogickú starostlivosť realizujem v oblasti špecifických vývinových porúch učenia, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, sluchového a zrakového vnímania, postrehu, porozumeniu čítaného textu, rozvíjania hrubej a jemnej motoriky. V spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi spoločne vypracovávame pre žiakov Individuálny výchovno-vzdelávací program z jednotlivých predmetov.

     

    Špecifické poruchy učenia:

    • DYSLEXIA – porucha čítania
    • DYSGRAFIA – porucha písania
    • DYSORTOGRAFIA – porucha pravopisu
    • DYSKALKÚLIA – porucha matematických schopností

     

    Poruchy správania:

    • ADD – porucha pozornosti
    • ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou