• Areál školy, botanický chodník

    •  

     Našou pýchou a veľkým prínosom pre výchovno-vzdelávací proces žiakov  je priestranný areál školy, v ktorom sa nachádza altánok – škola v prírode (od r. 2008), detské ihrisko (2012), náučný botanický chodník (2015) a prírodná záhrada (2018). Altánok sa využíva vo vyučovacom procese v letných mesiacoch a na kultúrno-spoločenské aktivity školy i verejnosti. Detské ihrisko slúži hlavne deťom Školského klubu detí a vo voľnom čase i ostatným deťom z Popradu. Náučný botanický chodník so skalkou,  vysadenými bylinami a drevinami, s informačnými tabuľkami a propagačnými materiálmi ponúka všetkým školám v regióne možnosť biologickej exkurzie. Uvedené objekty škola vybudovala z vlastných prostriedkov za pomoci učiteľov, žiakov, rodičov a členov Klubu Veličanov. Zvyšnú časť areálu školy sme v roku 2018 premenili na Prírodnú záhradu, ktorá bola financovaná z grantu. Všetky vybudované objekty nám pomáhajú zaviesť nové, zážitkové formy vyučovania a vštepovať deťom lásku a úctu k prírode.

     Malý botanický chodník, slávnostne otvorený 22.5.2015, nesie názov po  rodákovi Aurelovi Viliamovi Scherfelovi, ktorý v druhej polovici 19. storočia založil vo Veľkej botanickú záhradu s tatranskou vysokohorskou flórou. Pri výstavbe chodníka nám pomáhali pracovníci TANAP-u,  botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici a členovia Klubu Veličanov. O rastliny sa starajú učitelia a žiaci základnej školy.

     Malý botanický chodník obsahuje približne 60 druhov rastlín, každá je označená slovenským a latinským názvom. Na veľkých popisných tabuliach sú ihličnaté a listnaté dreviny, stromy a kry. Popis rastliny obsahuje výskyt, pôvod, obrázok rastliny v dospelosti, čas kvitnutia. Tabule sú umiestnené v priestore botanického chodníka. Z ihličnatých drevín žiaci sledujú borovicu lesnú (Pinus sylvestris), kosodrevinovú (Pinus mugo), limbu (Pinus cembra), niekoľko druhov smrekov (Picea abies), smrekovec opadavý (Larix decidua), tis (Taxus baccata), tuju (Thuja). Z listnatých drevín spoznávajú lipu malolistú (Tilia cordata), buk lesný (Fagus sylvatica), javor mliečny (Acer platanoides), brezu previsnutú (betula pendula). Súčasťou botanického chodníka sú aj záhradné rastliny – skalník (Cotoneaster), tavola (Physocarpus), zemolez (Lonicera), vajgela (Weigela), drieň (Cornus), krásny ker rododendron (Rhododendron). V skalke sa nachádza asi 30 druhov rastlín. Chránené a ohrozené - dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), orlíček tatranský (Aquilegia vulgaris). Z ďalších tatranských rastlín nátržník Clusiov, veronika bezlistá (Veronica aphylla), pochybok nízky (Androsace chamaejasme), trávnička alpínska (Armeria alpina). Väčšina z nich rastie vo vápencoch, vo vysokohorskom až alpínskom vegetačnom pásme. Kým tieto rastliny zakvitli, pestovali ich pracovníčky botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici niekoľko rokov za špeciálnych podmienok.

     Dryádka osemlupienková (Dryas octopetala) je glaciálnym reliktom. Na Slovensku je rozšírená od Súľova cez Malú a Veľkú Fatru až po Tatry, kde sa vyskytuje najviac. Rastie najmä na vápencoch vo vysokohorskom  až alpínskom vegetačnom pásme. Je to malý vždyzelený poloker. Kvety majú osem bielych okvetných lístkov. Je to národná kvetina Islandu.

     Plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum) je  chráneným druhom a patrí medzi najohrozenejšie taxóny flóry Slovenska. Rastie na vápencových horninách na skalách v subalpínskom a alpínskom vegetačnom stupni Karpát, Malej a Veľkej Fatry, Chočských vrchov, v Západných, Belianskych a Nízkych Tatrách i v Stratenskej hornatine. Listy a kvety sú pokryté bielymi chlpmi, ktoré vyzerajú ako vlna. Tradične bol využívaný v ľudovej medicíne ako prostriedok proti brušným bolestiam a bolestiam dýchacích ciest.

     Orlíček tatranský (Aquilegia vulgaris) patrí medzi ohrozené taxóny flóry Slovenska a medzi chránené rastlinné druhy.

     Prírodná záhrada učí žiakov získať pozitívny vzťah k prírode netradičnými formami. Žiaci priamo pozorujú vysadené byliny a dreviny, hmyz, vtáky, zmeny počasia i ročných období, pôsobenie vody ako životodarnej sily. Vysadili sme živý plot z hraba obyčajného (Carpinus betulus), postavili vtáčie búdky a napájadlá,  lavičku na pozorovanie.

     Náš veľký sen, aby sa areál školy stal kultúrnym, spoločenským, športovo-oddychovým a ekologickým centrom Veľkej sa postupne stáva skutočnosťou.

      

     Vypracovali : Tatiana Ratajová, Richard Bekess

      

      

     Ako vznikal Malý botanický chodník A. V. Scherfela:

     Fotogaléria

     Prezentacia.pps

      

     ihlicnate_dreviny.docx

     listnate_kry.docx

     listnate_stromy.docx