PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Radovan Brutovský Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Marcela Bjalončíková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Miloš Brajer Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí a športové aktivity 25 64
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 39
Mgr. Adela Grutková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ srozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Lucia Hartingerová rozširujúce štúdium 60 60
PaedDr. Božena Janovová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Anna Klembarová Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách s podporou IKT 35 96
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Soňa Košková Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu. 14 14
Mgr. Tatiana Ratajová Finančná gramotnosť do škôl 10 10
Mgr. Andrea Sklenková rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Kvetoslava Slovjaková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
Mgr. Marcel Štolc Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí a športové aktivity 25 33
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Jozef Vernarec Geografická exkurzia v edukačnom procese 17 56
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu. 14
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2019