• Prevádzka

    • Charakteristika školského klubu detí:

     Školský klub detí je zameraný na záujmové vzdelávanie a výchovu žiakov prvého stupňa (1-4roč.) Základnej školy s materskou školou Aurela Viliama Scherfela na ulici Fraňa Kráľa 2 v Poprade – Veľkej.

     Výchova v školskom klube detí nadväzuje na výchovné pôsobenie v rodine a povinnom školskom vyučovaní a toto pôsobenie podporuje tým, že plní svoje spoločensko-pedagogické poslanie a ciele. Postavenie školského klubu detí vyplýva na jednej strane z jednoty výchovno-vzdelávacích cieľov a na strane druhej z rozdielnych spôsobov, akými ich základná škola dosahuje pri vyučovaní a pri výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania.

     Vo výchovných činnostiach sa žiaci učia odpočívať a rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, učí ich ušľachtilo sa zabávať, pomáha uspokojovať, kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité záujmy žiakov, orientovať ich tak, aby sa dosiahla zhoda osobných a spoločenských záujmov. Vedie ich k samoobsluhe a učí ich primerane sa zúčastňovať na spoločensky prospešnej činnosti pre kolektív spolužiakov, dospelých, rodičov, učiteľov, ku skrášľovaniu prostredia a okolia školy. Významnou úlohou školského klubu detí je učiť žiakov pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a osvojiť si správny spôsob učenia, pritom poskytuje podľa svojich možností príležitosť pripravovať sa na vyučovanie nielen ústne, ale aj písomne.

      

     V školskom roku 2018/2019 navštevuje školský klub 118 detí.

      

     Výchovno-vzdelávacie ciele:

      

     • výchovnými metódami odbúravať strach z nového prostredia a povinností
     • vytvoriť priateľské prostredie pre začlenenie nových členov do kolektívu
     • rešpektovať osobnosť dieťaťa, jeho potreby a záujmy
     • vhodným príkladom rozvíjať a budovať prosociálne správanie
     • využitím didaktických hier s rôznym zameraním rozvíjať zručnosti a vedomosti detí
     • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti
     • viesť deti k zodpovednosti a čestnosti
     • pravidelnosť a systematická príprava na vyučovanie
     • zdokonaľovať písomný a ústny prejav detí
     • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
     • prezentovaním prác na výstavkách v priestoroch školy zviditeľniť činnosť ŠKD (školského klubu detí) 

      

     Rozdelenie školského klubu detí (skratka ŠKD):

      

     I. oddelenie ŠKD:   vychovávateľka Mgr. Katarína Baňasová, do 7. 1. 2019

                                        vychovávateľka Mgr. Martina Kopaničáková, počet detí: 31

      

     II. oddelenie ŠKD:   vychovávateľka Mgr. Miroslava Veštúrová, počet detí: 29

      

     III. oddelenie ŠKD:   vychovávateľka Mgr. Jana Krivjanská, počet detí: 29

      

     IV. oddelenie ŠKD:   vychovávateľka Ing. Monika Korenková, do 31. 1. 2019

                                          vychovávateľka RNDr. Martina Molčanová, PhD., počet detí: 29

      

     Telefonický kontakt : mobil - Školský klub detí: 0940/844 755

      

     Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD iba na základe vyžiadania rodiča (zákonného zástupcu) osobne, alebo písomne na vlastnú zodpovednosť.  Nie telefonicky.

      

     Platba za pobyt v ŠKD

     Platba za Školský klub detí je stanovená podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad vo výške 32 €  za polrok.

      

     • Poplatok za ŠKD sa platí 2-krát ročne na účet školy.
     • platba za 1. polrok  je v septembri 2019 /najneskôr k poslednému dňu v mesiaci/.
     • Žiaka možno v priebehu školského roka 2018/2019 prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy iba mesiac dopredu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (rodiča).
     • Poplatok za ŠKD: 32,-€/ polročne 1 osoba

      

     Číslo účtu IBAN: SK3002000000001661908555

     VS (variabilný symbol): 01201905           (vysvetlenie: VS znamená MESIAC /ROK/ 05 – symbol ŠKD)