•  

    Základná škola  s  materskou školou  Aurela Viliama Scherfela

    Ul. F. Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká

     

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul.Fraňa Kráľa 2086/2 Poprad-Veľká oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2019/2020  sa v zmysle vyhlášky 320/2008 Z.z. o základných školách a v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 17/2015 uskutoční v budove školy v prvý aprílový týždeň takto:

     

    02. apríla  2019 - utorok           od 12.00 hod. do 17.00 hod.,
    03. apríla  2019 - streda           od 12.00 hod. do 17.00 hod.,
    04. apríla  2019 - štvrtok          od 12.00 hod. do 17.00 hod..

     

    Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne.

    Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.).

    Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:

    1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne  občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
    2. meno a priezvisko,  adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.

     

    Údaje o dieťati a zákonných zástupcoch dieťaťa si škola overí na základe platného rodného listu dieťaťa a hodnoverných úradných dokladov zákonných zástupcov dieťaťa.


    Ďalšie informácie k zápisu:

    • žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (určenom Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č.19/2015), v ktorom má trvalý pobyt,
    • žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom školskom obvode v prípade, ak má škola kapacitné  možnosti,
    • do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast,
    • zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr  31. augusta 2019)

     V prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky sú potrebné údaje o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje.

      Do naplnenia plánovaného počtu žiakov budú prijaté deti :

    • Zo školského obvodu Veľká
    • S odkladom školskej dochádzky
    • Z materskej školy Tranovského a súkromnej MŠ Slniečko
    • Ktorých súrodenci navštevujú našu školu
    • Z iných školských obvodov

    Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka vydáva riaditeľ školy po konzultácii so zriaďovateľom.

     

    Čo by mal budúci prvák vedieť :

    •  samostatne sa obliecť a obuť
    •  pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
    •  samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
    •  správne vyslovovať všetky hlásky
    •  vyjadrovať sa plynule aj v zložitých vetách
    •  kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
    •  nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
    •  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
    •  poznať základné farby
    •  spočítať predmety do 5
    •  rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
    •  naučiť sa naspamäť krátku básničku alebo pesničku
    •  vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
    •  orientovať sa v priestore

     

    1. Ziadost-o_stud.v_zahr..doc
    2. ziadost_o_odklad_2018-2019.doc

     

    Ako by sa mal budúci prvák správať :

    • Vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
    • Začatú prácu dokončí, nezačína niečo nové, neodbieha
    • Na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov
    • Hráva sa spoločne s deťmi, nie je bojazlivý
    • Nie je agresívny

     

    Základná škola  s  materskou školou  Aurela Viliama Scherfela, Fraňa  Kráľa 2086/2,  Poprad – Veľká

     

    Našim žiakom ponúkame :

    • Učebne s interaktívnymi dataprojektormi, tabuľami a notebookmi
    • Špecializované učebne s najmodernejšími učebnými pomôckami a počítačmi
    • Učebne s novými školskými lavicami, stoličkami a tabuľami
    • Chodby vybavené novými skrinkami na odkladanie šatstva
    • Pripojenie na internet v každej učebni
    • Priestranný areál pre športové a kultúrne aktivity
    • Vyučovanie v altánku v areáli školy
    • Futbalové ihrisko s umelou trávou
    • 4 tenisové ihriská, nové telocvične
    • Vyučovanie cudzích jazykov od prvého ročníka
    • Športové triedy so zameraním na  futbal  
    • Futbalové prípravky od prvého ročníka
    • Internetovú žiacku knižku
    • Školskú knižnicu pre žiakov
    • Automat na mlieko, pitný režim
    • Vitamínové, ovocné a mliečne dni
    • Slávnostné akadémie, kultúrne podujatia, karnevaly, koncerty
    • Úzku spoluprácu so ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
    • Športové dni, exkurzie domáce i zahraničné
    • Plavecký, lyžiarsky a dopravný výcvik
    • Záujmové krúžky: Počítačový, Programovania, Turistický, Stolnotenisový, Hasičský, Strelecký, Tenisový, Futbalový pre dievčatá, Mladý Pytagoras, Športové hry, Supermatik,  Funny English, Príprava na testovanie - SJL
    • Štyri oddelenia školského klubu detí
    • Detské ihrisko v areáli školy, botanický chodník
    • Spoluprácu s Klubom Veličanov a Scherfelovým domom
    • Fantastickú kuchyňu
    • ZUŠ – výtvarný, tanečný a hudobný odbor

    V Poprade - Veľkej,  marec 2018

                                                                                                             PhDr. Richard Bekess

                                                                                                                   riaditeľ školy

     

     

    1. Cestne-vyhlasenie.doc
    2. Protokol-o-zapise.doc