• Zber papiera

     • streda 20.11. - piatok 22.11.2019

      7.30 hod - 15.00 hod.

       

      v stodole v areáli školy

      alebo priamo vo firme Brantner

      na Novej ulici vo Veľkej

     • NOVEMBER 2019

     • Súťaže a exkurzie:

      7.11.2019 - videoprojekcia "IRÁN" pre žiakov 7. ročníka

      7.11.2019 - ŠKD - skladanie origami

      27.11.2019 - Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo

      28.-29.11.2019 - futbalový turnaj žiakov 7. - 9. roč. v Prahe

       

      Školské akcie:

      14.11.2019 o 8.30 hod. - anglické divadelné predstavenie pre žiakov 4. - 6. roč.

      14.11.2019 - KOMPARO 2019 - testovanie žiakov 9. ročníka

      20.11.2019 - TESTOVANIE 5 - 2019 - celoslovenské testovanie žiakov 5. roč.

      28.11.2019 - VŠETKOVEDKO / EXPERT - geniality show

       

      V dňoch 20.11 - 22.11.2019 bude prebiehať zber papiera.

     • Október 2019

     • Súťaže a olympiády:

      4.10.2019 - Športová olympiáda mesta Poprad - plávanie

      10.10.2019 - Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

       

      Školské akcie:

      16.10.2019 o 8.30 hod. - divadelné predstavenie v Dome kultúry pre žiakov 7. - 9. ročníka

       

      Počas celého mesiaca október prebieha informačná výchova žiakov v Podtatranskej knižnici

      V mesiaci október začína aj krúžková činnosť  (harmonogram nájdete v sekcii  Krúžky)

       

      30.10. a 31.10.2019 - jesenné prázdniny; vyučovanie začína v pondelok 4.11.2019

       

     • Rodičovské združenie

     • 7.10.2019 o 16:30  - sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov. Po skončení bude triedne rodičovské združenie a konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy.

     • Oznam o zákaze používania digitálnych zariadení v škole

     • Na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 26. 08. 2019 sa dopĺňa do školského poriadku nasledujúce nariadenie o zákaze používania digitálnych zariadení v škole: 


      Dodatok_ku_skolskemu_poriadku.pdf

     • SEPTEMBER 2019

     • Súťaže a exkurzie:

      11. 9. 2019 - Literárno-dejepisné dopoludnie - 5. A.

      17. 9. 2019 - Literárno-dejepisná exkurzia B. Bystrica, Tajov - 7.A, 9. A

      18. 9. 2019 - Literárno-dejepisné dopoludnie - 5. B

      24. 9. 2019 - Literárno-dejepisná exkurzia Martin - 8. A, 8. B

       

      Školské akcie:

      V dňoch od 19. 9. - 20. 9. 2019 (termín bude upresnený podľa počasia) sa uskutočnia:

      Cvičenia v prírode pre 1. až 4. ročník

      Účelové cvičenia v teréne pre 5. až 9. ročník

      Upozornenie: V prípade nepriaznivého počasia bude vyučovanie podľa rozvrhu!

       

      27. 9. 2019 o 12.00 hod  - Pietna spomienka na padlých v 2. svetovej vojne

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom detí zo ŠKD, že dňa 19. 9. 2019 /štvrtok/ o 17.00 hod.  sa uskutoční stretnutie rodičov a vedenia školy.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. 9. 2019 o 9.00 na asfaltovej ploche pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični.

     • Informácie ŠJ

     • Oznam vedúcej ŠJ ZŠ

       

      Oznamujeme stravníkom, že prevádzka Školskej jedálne ZŠ začína dňa 3.9.2019 (dňa 2.9.2019 t.j. pondelok sa nevarí).

      Na stravu budú prihlásení tí žiaci, ktorí odovzdali zápisný lístok na stravovanie  a je zaplatená zálohová platba 30,- € v súlade s platným VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, na bankový účet IBAN: SK19 0200 0000 3500 1163 5562.

      Možnosť prihlásenia stravy je v pracovných dňoch od 27.8.2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a 2. 9. 2019 do 14.00 hod.

       

      Telefónny kontakt na odhlasovanie stravy odoslaním sms správy- 0910 413 607

      Informácie ohľadom dotácie na stravovanie sú zverejnené v module O ŠKOLE - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Informácie ZŠ

     • JÚN 2019

     •  

      O z n a m

       

      Upozorňujeme stravníkov ŠJ, že posledné odhlasovanie zo stravy bude možné najneskôr  24.06.2019 t.j. PONDELOK do 14:00 hod., z dôvodu ukončenia školského roka.  V prípade choroby, obed si odoberiete v obedári. Stravovanie sa končí dňa 28.06.2019 t.j. piatok v čase od 10:00 do 11:30 hod.

       

       

      Prajeme krásne P R Á Z D N I N Y.

       

       

       

      6.6.2019 - Fotografovanie triednych kolektívov

       

      Súťaže a exkurzie:

      3.6. - 4.6.2019 - Školský pohár vo futbale, Majstrovstvá Slovenska vo futbale

      3.6.2019 - ŠOMP - Tenis

      3.6.2019 - Prírodovedné dni

      5.6.2019 - Krajské kolo v atletike

      7.6.2019 - Krajské kolo v malom futbale

      7.6.2019 - Dejepisná exkurzia - Sereď, B. Bystrica

      14.6.2019 - ŠKD - športová olympiáda

       

      Školské akcie:

      14.6.2019 - Sférické kino - pre žiakov 1. - 4. roč.  (v telecvični školy)

       

      Ukážka vojenskej techniky a vojenského výcviku v areáli školy pred altánkom:

      17.6.2019 - žiaci 1. - 4. ročníka

      18.6.2019 - žiaci 5. - 6. ročníka

       

      25.6.2019 - Účelové cvičenia v teréne - 5. - 9. ročník

                          Didaktické hry v prírode - 1. - 4. ročník

       

      28.6.2019 o 9.00 hod. - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

       

     • Krajské kolo v malom futbale - 1. miesto

     • Dňa 15. 5. 2019 mladší žiaci vyhrahli 1. miesto v krajskom kole v malom futbale s postupom na majstrovstvá SR v dňoch 3. - 4. júna 2019 v NTC Poprad